MENU

Main menu

Senarai Akta:

  1. Arahan Keselamatan
  2. Pekeliling Panduan Pengurusan Pejabat (PP Bil. 5/2007)
  3. Arkib Negara (Pengurusan Fail & Rekod)
  4. Pekeliling MAMPU
  5. Pekeliling PKPA Bil. 2/1991 (Panduan Pengurusan Mesyuarat Dan Urusan Jawatankuasa-jawatankuasa Kerajaan)
  6. Arahan Keselmatan (lll-Tanda Keselamatan ~ Para : 48 hingga 49
  7. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007 Panduan Pengurusan Pejabat
  8. Perintah-perintah Am
  9. Akta Kerajaan Tempatan 1976. Perintah-perintah Am Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan Johor (Kelakuan Dan Tatatertib)
  10. Syarat yang ditetapkan oleh SUKJ