MENU

Main menu

 

JABATAN BANGUNAN & KEJURUTERAAN

1.

Meluluskan permohonan pelan bangunan dalam tempoh satu bulan dari tarikh permohonan dengan syarat mendapat sokongan dari Jabatan yang berkenaan dalam tempoh yang ditetapkan

2.

Memberikan kelulusan untuk membaikpulih rumah persendirian dalam tempoh 2 minggu dengan syarat permohonan tersebut memenuhi kehendak Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984

3.

a.

Mengeluarkan Sijil Kelayakan Menduduki (CFO) dua minggu dari tarikh Borang E diterima dari Unit OSC ( Pusat Sehenti ) dengan syarat disertakan sokongan dari jabatan-jabatan yang diperlukan

b.

Memperakukan CCC dalam tempoh 2 minggu dari tarikh diterima dari Unit OSC dengan syarat mengemukakan dokumen yang lengkap.